mail

Osnovna škola Matije Gupca

Group logo

2016-03-09 10:03:49

Upisi u 1. razred

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. na području Grada Zagreba

R E P U B L I K A H R V A T S K A
G R A D Z A G R E B
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport donosi

O B A V I J E S T
o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018.
na području Grada Zagreba

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba, provodit će se 8., 9. i 10. lipnja 2017. godine

Prije upisa u I. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba, kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi sljedeće dokumente:

1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred

2. Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. razred
U I. razred osnovne škole dužna su upisati se djeca koja će do 1. travnja 2017. godine navršiti 6 godina.

Zahtjev za uvrštavanje u popis školskih obveznika djeteta koje nije školski obveznik, a do kraja 2017. godine navršit će 6 godina, roditelj/skrbnik može podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, najkasnije do 31. ožujka 2017. godine, nakon čega će u Područnom uredu biti izdano Uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja za upis u I. razred osnovne škole.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dužan je osim Zahtjeva dostaviti i mišljenje stručne službe predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u naznačeno vrijeme, roditelj/skrbnik dužan je do 30. svibnja 2017. godine o tome obavijest dostaviti stručnom povjerenstvu škole kojoj prema Upisnom području dijete pripada, a isto će naknadno utvrditi vrijeme pregleda.

Vremenik pregleda djece po gradskim četvrtima Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na oglasnim pločama svih Područnih ureda gradske uprave, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba:
www.zagreb.hr

Za sve daljnje informacije molimo obratiti se Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport,
10 000 Zagreb,
Ilica 25,
broj telefona: 6100 554.

KLASA:602-02/16-01/1599
P R O Č E L N I K
URBROJ:251-10-11-16-9

U Zagrebu, 13. veljače 2017. Ivica Lovrić, v.r.


U prilogu:

Upisna procedura

Upisno podrucje OS Matije Gupca

Molba za upis u drugu skolu izvan upisnog podrucja